avatar pani dr 10

Joanna Łebek

terapeuta dziecięcy

Wyniki badań, wskazują, że istnieje ścisły związek między niedojrzałymi odruchami okresu niemowlęcego, brakiem osiągnieć szkolnych i podwyższonym poziomem leku, zaburzeniem w sferze emocjonalnej, w rozwoju mowy itp. Zastosowanie Neurokinezjologicznej Terapii Taktylnej i Terapii Integracji Odruchów, może spowodować korzystne zmiany w tych obszarach.

Posiadam kwalifikacje nauczyciela polonisty, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyłam wiele kursów rozwijających umiejętności pracy z dzieckiem.

Między innymi:

 • Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamiczych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Zaburzenia w zachowaniu u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym
 • Metoda Dobrego Startu
 • Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD
 • Komunikacja alternatywna i wspomagając w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się
 • Podstawy teoretyczne i metodyczne do pracy z dzieckiem z ADHD
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Metoda Marianny i Christofera Knillów
 • Wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch

Celem programu MNRI® Terapia Neurotaktylna jest normalizacja ogólnej wrażliwości.

Pomaga to zmniejszyć lub wyeliminować dotykową defensywność lub niewystarczającą wrażliwość na dane sensoryczne. Uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśni, organizuje dotykowy odbiór bodźców, ponieważ łączy się z naszym systemem sensorycznym. Pozwala to zoptymalizować pracę układu nerwowego, w tym pobudza i stymuluje łańcuchy biomechaniczne kostnomięśniowopowięziowe do aktywności motoryki małej, średniej i dużej, kształtuje świadomość kinestetyczną, poprawia samopoczucie dotykowe, aktywizuje odruch więzi, stymuluje wyższe czynności poznawcze i stwarza okazję do pozytywnej komunikacji społecznej z innymi.

Dzięki ogromnej sile uaktywniania naturalnych mechanizmów wspierających funkcjonowanie systemu ciało-mózg może być skutecznie wykorzystywana podczas pracy w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej,
 • występowania lęków i fobii,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • trudności w nauce,
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzonego rozwoju mowy.

MNRI® Terapia Neurostrukturalna Integracji Odruchów to program ukierunkowany na pracę ze strukturą ciała oraz mechanizmem symetrii i integracji odruchów.

Techniki MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów są stosowane z dużym powodzeniem u dzieci doświadczających różnych wyzwań neurorozwojowych i zalecane są w przypadkach:

 • porażenia mózgowego,
 • autyzmu,
 • nadpobudliwości psychoruchowej,
 • depresji i negatywizmu,
 • zespołów genetycznych,
 • trudności w nauce,
 • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
 • występowania lęków i fobii,
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
 • zaburzonego rozwoju mowy,
 • przy słabej koordynacji tułów – kończyny,
 • przy skłonność do utraty koncentracji, chaotycznego zachowania, hiperaktywności.